Dwór Gogolewo podjazd

Regulamin

§1

1. Rezerwacji pokoju w Dworze Gogolewo (lub całego Dworu Gogolewo) należy dokonać za pomocą strony www.dworgogolewo.pl lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@dworgogolewo.pl lub poprzez portale rezerwacyjne, gdzie oferta Dwór Gogolewo jest dostępna, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem Dwór Gogolewo. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Dwór Gogolewo następuje poprzez dokonanie rezerwacji pokoju i jego opłacenie zgodnie z regulaminem. Dokonanie pisemnej rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu Dwór Gogolewo.

2. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania na poniżej wskazany adres e-mail Wynajmującego biuro@dworgogolewo.pl, terminu rezerwacji, ilości rezerwowanych miejsc noclegowych, ze wskazaniem numerów pokoi (pod warunkiem, że w danym rezerwowanym okresie nie są już zajęte), a także swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego; w przypadku firm należy podać dodatkowo pełne dane firmy wraz z numerem NIP. Wynajmujący przesyła zwrotnie e-mailem potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

3. Osoba dokonująca rezerwacji dokonuje niezwłocznie wpłaty zadatku w wysokości 50% lub według odrębnych uzgodnień z Wynajmującym, zgodnie z danymi zawartymi w niniejszym regulaminie i w potwierdzeniu rezerwacji. Rezerwacja obowiązuje od momentu przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail Wynajmującego. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju w Dworze (całego Dworu) Gogolewo osoba dokonująca rezerwacji nie zostanie obciążona żadnymi opłatami tylko w przypadku pisemnej zgody Wynajmującego. W pozostałych przypadkach wpłacony zadatek przepada na rzecz Wynajmującego.

4. Jeśli osoba dokonująca rezerwacji (lub przedstawiciele podmiotu przez nią wskazanego) nie pojawi/ą się w umówionym i potwierdzonym w rezerwacji terminie w Dworze Gogolewo i nie wpłaciła w tym terminie całości należności (na podstawie osobnych ustaleń), to jest to równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji w dniu wynajmu. W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do dochodzenia całości opłaty za wcześniej rezerwowany pobyt, chyba że Wynajmujący nie poniósł szkody.

§2

1. Przyjazd gości, dalej zwanymi Najemcami i wydanie pokoju w Dworze Gogolewo następuje w każdy dzień od godz. 14.00 do godz. 20.00.

2. Wyjazd Najemców i odbiór kluczy przez Wynajmującego następuje w każdy dzień do godz. 12.00

3. Strony mogą ustalić pisemnie (również drogą elektroniczną) inne terminy niż określone w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Ze względu na brak recepcji, godzinę przyjazdu oraz odbiór, a także zdanie kluczy do pokoju w Dworze Gogolewo należy ustalić wcześniej z Wynajmującym.

5. W cenę za najem miejsca w pokoju wliczone są komplet pościeli, dwa ręczniki. Możliwe jest samodzielne przygotowanie posiłków w kuchni Dworu Gogolewo, bądź też można zamówić posiłki w formie cateringu. Cena najmu pokoju i cena posiłków określona jest na stronie internetowej Dworu Gogolewo pod adresem www.dworgogolewo.pl oraz na stronach portali rezerwacyjnych.

6. W przypadku, gdy Najemca oczekuje przygotowania przez Wynajmującego posiłków (śniadania, obiadu, kolacji, grilla lub ogniska) koniecznie zobowiązany jest to wskazać w zgłoszeniu rezerwacyjnym, z podaniem ilości posiłków i pory ich podania. Zawartość i cena za dodatkowy posiłek jest wskazana na stronie internetowej Dworu Gogolewo pod adresem www.dworgogolewo.pl. Na życzenie Najemcy jest możliwość przygotowania innych niż wskazane na w/w stronie www posiłków, pod warunkiem określenia ich w zgłoszeniu rezerwacyjnym. Ceny takich posiłków będą uzgadniane indywidualnie.

7. Rozliczenie za pobyt i ewentualne posiłki odbywa się w formie zapłaty na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze 87 1020 4027 0000 1602 0123 5514 w całości kwoty przed przyjazdem.

8. Faktura VAT będzie wystawiana na życzenie Wynajmującego.

§3

1. Liczba osób nocujących w Dworze Gogolewo nie może przekraczać 16 osób (wliczając w to dzieci). W przypadku wynajmu całego Dworu Gogolewo Najemca zobowiązuje się podać e-mailem liczbę osób przebywających na terenie nieruchomości Dwór Gogolewo. Stwierdzenie nieprawidłowości w powyższym względzie będzie skutkowało wezwaniem nadliczbowych osób do opuszczenia terenu Dwór Gogolewo. W przypadku bezskutecznego wezwania, Wynajmujący zwróci się o pomoc do odpowiednich służb. Ponadto, za naruszenie ustaleń dotyczących deklarowanej liczby osób przebywających na terenie Dworu Gogolewo, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 2 000,00 (dwatysiące) złotych.

2. Pobyt zwierząt na ternie nieruchomości Dwór Gogolewo jest akceptowany po ustaleniu pisemnym (również drogą elektroniczną) z Wynajmującym.

3. Palenie w Dwór Gogolewo i na terenie nieruchomości Dwór Gogolewo jest surowo zabronione. Palenie jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, gdzie znajduje się popielniczka.

4. Wychodząc z pokoju w Dwór Gogolewo, jak i też z samego Dworu Gogolewo należy zawsze zamykać okna oraz drzwi pokoju na klucz i wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne, a także światło. Opuszczając nieruchomość Dwór Gogolewo należy zamknąć furtkę i bramę wjazdową.

5. Osoby korzystające z pokojów oraz udostępnionych innych pomieszczeń w Dwór Gogolewo zobowiązane są dbać o substancję tych pomieszczeń i ich wyposażenia, tak aby w wyniku użytkowania ich nie powstały żadne zniszczenia i straty. Stan wyposażenia Dworu Gogolewo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Najemca przyjmuje do wiadomości stan faktyczny wynajmowanego pokoju/pokoi oraz udostępnionych pomieszczeń i zobowiązuje się po ustaniu stosunku najmu zwrócić pokój/pokoje oraz udostępnione pomieszczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

7. Parkowanie jest dozwolone w wyznaczonych do tego miejscach – poruszanie się jakimikolwiek pojazdami po terenie nieruchomości Dwór Gogolewo poza drogą dojazdową do budynku jest surowo zabronione.

8. Wynajmującemu służy prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za najem w przypadku, gdy Najemca:

  • dokona zmian w przedmiocie najmu,
  • nie przestrzega zasad określonych w niniejszym regulaminie,
  • użytkuje przedmiot najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • rażąco narusza porządek na terenie nieruchomości Dwór Gogolewo,
  • podnajmuje lub w inny sposób udostępnia osobom trzecim przedmiot najmu do korzystania bez pisemnej zgody Wynajmującego.

9. Po zakończeniu pobytu Wynajmujący lub osoba przez niego wyznaczona zweryfikuje stan, przez zdaniem kluczy, wynajmowanego/ych pokoju/pokoi oraz udostępnionych pomieszczeń. Klucz/e do wynajmowanego pokoju/pokoi w Dworze Gogolewo należy wydać Wynajmującemu lub osobie upoważnionej przez Wynajmującego tj. Panu Nikodemowi Szerszeniewskiemu (telefon + 48 607 56 45 01).

§4

1. Wynajmujący w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Najemcy z notą o wpłacenie kaucji w wysokości 1 000,00 (słownie tysiąc) złotych, która jest zwracana w dniu wyjazdu Najemcy.

2. Z kaucji mogą być potrącane m.in. koszty ewentualnych uszkodzeń substancji i wyposażenia Dworu Gogolewo, przedmiotów znajdujących się na terenie nieruchomości Dwór Gogolewo.

3. Jeżeli w wyniku nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu (z szczególnym uwzględnieniem zapisów § 3) nastąpią jakiekolwiek straty po stronie Wynajmującego przewyższające wpłaconą kaucję, ma on prawo dochodzić odszkodowania od Najemcy pokrywającego powstałe straty czy zniszczenia w pełnej wysokości.

§5

1. Sprzątanie końcowe wynajmowanego pokoju w Dworze Gogolewo jest wliczone w cenę. Najemca zobowiązany jest jednak do pozostawienia po sobie umytych używanych wcześniej naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci do kubła znajdującego się w oznaczonym miejscu przy wjeździe na teren nieruchomości Dworu Gogolewo. Powyżej określone czynności te nie wchodzą w zakres sprzątania końcowego.

2. W Wynajmujący dopuszcza w Dworze Gogolewo pobyt zwierząt domowych, takich jak psy lub koty. W takim przypadku, ze względu na komfort kolejnych Najemców, konieczne będzie gruntowne sprzątanie pokoju, w którym znajdowało się zwierzę i Wynajmujący będzie obciążony dodatkowym kosztem z tym związanym (cena jest określona na stronie internetowej Dworu).

3. Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, WIFI oraz telewizję są wliczone w cenę najmu.

4. Najemca nie ponosi dodatkowych opłat za parking.

5. Zmiany ręczników i pościeli w trakcie pobytu są dodatkowo płatne (cena jest określona na stronie internetowej Dworu) i udostępniane za uprzednim zawiadomieniem Wynajmującego przez Najemcę.

6. Za cenne rzeczy pozostawione w Dworze Gogolewo odpowiada wyłącznie Najemca.

§6

1. Wszystkich Najemców pokoi w Dworze Gogolewo obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym respektowanie ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do 6.00).

2. Najemcy udostępniany jest jeden komplet kluczy – do zarezerwowanego pokoju, do głównego wejścia do budynku, oraz do furtki i bramy wjazdowej.

3. W przypadku zagubienia kluczy lub ich nieprzekazania Wynajmującemu, Najemca będzie zobligowany do zapłaty kwoty w wysokości 150 (słownie sto pięćdziesiąt) złotych.

§7

1. Wszystkie dane Wynajmujących będą wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia rezerwacji pokoju w Dworze Gogolewo i nie będą udostępniane osobom trzecim. Bardziej szczegółowa informacja w zakresie ochrony i przetwarzanie danych osobowych (RODO) dostępna jest na stronie internetowej Dworu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć z rozbieżności w interpretacji lub naruszeniu zasad określonych w niniejszym regulaminie Strony, będą w pierwszej kolejności rozpatrywać polubownie.

3. W przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ewentualne spory powstałe na tle stosowania lub wykonywania niniejszego regulaminu, rozbieżności w jego interpretacji lub naruszeniu zasad w nim określonych, rozstrzygać będzie sąd właściwy w Poznaniu.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i przedmioty przebywające w dworze, na terenie całej nieruchomości w całym okresie najmu na podstawie niniejszego regulaminu.