Dwór Gogolewo podjazd

Regulamin

§1

1. Rezerwacji pokoju w Kompleksie Dwór Gogolewo (lub całego Kompleksu Dworu Gogolewo) należy dokonać za pomocą strony www.dworgogolewo.pl lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@dworgogolewo.pl lub poprzez portale rezerwacyjne, gdzie oferta Kompleks Dwór Gogolewo jest dostępna, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem Kompleksu Dworu Gogolewo. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Kompleksu Dworu Gogolewo następuje poprzez dokonanie rezerwacji pokoju i jego opłacenie zgodnie z regulaminem. Dokonanie pisemnej rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu Kompleksu Dworu Gogolewo.

2. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania na poniżej wskazany adres e-mail Wynajmującego biuro@dworgogolewo.pl, terminu rezerwacji, ilości rezerwowanych miejsc noclegowych, ze wskazaniem numerów pokoi (pod warunkiem, że w danym rezerwowanym okresie nie są już zajęte), a także swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego; w przypadku firm należy podać dodatkowo pełne dane firmy wraz z numerem NIP. Wynajmujący przesyła zwrotnie e-mailem potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

3. Osoba dokonująca rezerwacji dokonuje niezwłocznie wpłaty zadatku w wysokości 50% lub według odrębnych uzgodnień z Wynajmującym, zgodnie z danymi zawartymi w niniejszym regulaminie i w potwierdzeniu rezerwacji. Rezerwacja obowiązuje od momentu przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail Wynajmującego. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju w Dworze lub Oficynie (całego Kompleksu Dworu Gogolewo) osoba dokonująca rezerwacji nie zostanie obciążona żadnymi opłatami tylko w przypadku pisemnej zgody Wynajmującego. W pozostałych przypadkach wpłacony zadatek przepada na rzecz Wynajmującego.

4. Jeśli osoba dokonująca rezerwacji (lub przedstawiciele podmiotu przez nią wskazanego) nie pojawi/ą się w umówionym i potwierdzonym w rezerwacji terminie w Kompleksu Dworu Gogolewo i nie wpłaciła w tym terminie całości należności (na podstawie osobnych ustaleń), to jest to równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji w dniu wynajmu. W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do dochodzenia całości opłaty za wcześniej rezerwowany pobyt, chyba że Wynajmujący nie poniósł szkody.

§2

1. Przyjazd gości, dalej zwanymi Najemcami i wydanie pokoju w Kompleksu Dworu Gogolewo następuje w każdy dzień od godz. 14.00 do godz. 20.00.

2. Wyjazd Najemców i odbiór kluczy przez Wynajmującego następuje w każdy dzień do godz. 11:00

3. Strony mogą ustalić pisemnie (również drogą elektroniczną) inne terminy niż określone w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Ze względu na brak recepcji, godzinę przyjazdu oraz odbiór, a także zdanie kluczy do pokoju w Dworze Gogolewo należy ustalić wcześniej z Wynajmującym.

5. W cenę za najem miejsca w pokoju wliczone są komplet pościeli, ręczniki. Możliwe jest zamówienie posiłków w formie śniadania, obiadu, kolacji, obiadokolacji i innych. Cena najmu pokoju i cena posiłków określona jest na stronie internetowej Kompleksu Dworu Gogolewo pod adresem www.dworgogolewo.pl oraz na stronach portali rezerwacyjnych.

6. W przypadku, gdy Najemca oczekuje przygotowania przez Wynajmującego posiłków (śniadania, obiadu, kolacji, grilla lub ogniska) koniecznie zobowiązany jest to wskazać w zgłoszeniu rezerwacyjnym, z podaniem ilości posiłków i pory ich podania. Zawartość i cena za dodatkowy posiłek jest wskazana na stronie internetowej Kompleksu Dworu Gogolewo pod adresem www.dworgogolewo.pl. Na życzenie Najemcy jest możliwość przygotowania innych niż wskazane na w/w stronie www posiłków, pod warunkiem określenia ich w zgłoszeniu rezerwacyjnym. Ceny takich posiłków będą uzgadniane indywidualnie.

7. Rozliczenie za pobyt i ewentualne posiłki odbywa się w formie zapłaty kartą, gotówką, na podstawie faktury bądź na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze 55 9043 1083 2025 0100 4639 0001 w całości kwoty przed przyjazdem.

8. Faktura VAT będzie wystawiana na życzenie Wynajmującego.

§3

1. Liczba osób nocujących w Dworze Gogolewo nie może przekraczać 16 osób (wliczając w to dzieci). W przypadku wynajmu całego Dworu Gogolewo Najemca zobowiązuje się podać e-mailem liczbę osób przebywających na terenie nieruchomości Kompleksu Dwór Gogolewo. Stwierdzenie nieprawidłowości w powyższym względzie będzie skutkowało wezwaniem nadliczbowych osób do opuszczenia terenu Dwór Gogolewo. W przypadku bezskutecznego wezwania, Wynajmujący zwróci się o pomoc do odpowiednich służb. Ponadto, za naruszenie ustaleń dotyczących deklarowanej liczby osób przebywających na terenie Kompleksu Dwór Gogolewo, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 2 000,00 (dwatysiące) złotych.

2. Pobyt zwierząt na ternie nieruchomości Dwór Gogolewo jest akceptowany po ustaleniu pisemnym (również drogą elektroniczną) z Wynajmującym w kwocie 50,00 zł doba za zwierzę. Właściciel pupila jest zobowiązany do każdorazowego sprzątania po swoim psie oraz trzymania zwierzęcia na smyczy w miejscach ogólnodostępnych, chyba, że inni goście wyrażą zgodę na wolny wybieg dla zwierzęcia. Na terenie znajduje się kojec, który również może zostać wykorzystany przez Gości hotelowych. Zabrania się aby zwierzęta spały w pościeli hotelowej, na łóżkach. fotelach czy kanapach. Szkody wyrządzone przez pupila oraz dodatkowe sprzątanie będzie wyceniane indywidualnie.

3. Palenie w Dwór Gogolewo i na terenie nieruchomości Kompleksu Dwór Gogolewo jest surowo zabronione. Palenie jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, gdzie znajduje się popielniczka.

4. Wychodząc z pokoju w Kompleksie Dwór Gogolewo, jak i też z samego Dworu lub Oficyny Gogolewo należy zawsze zamykać okna oraz drzwi pokoju na klucz i wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne, a także światło. Opuszczając nieruchomość Dwór Gogolewo należy zamknąć furtkę i bramę wjazdową.

5. Osoby korzystające z pokojów oraz udostępnionych innych pomieszczeń w Dwór Gogolewo zobowiązane są dbać o substancję tych pomieszczeń i ich wyposażenia, tak aby w wyniku użytkowania ich nie powstały żadne zniszczenia i straty. Stan wyposażenia Kompleksu Dwór Gogolewo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Najemca przyjmuje do wiadomości stan faktyczny wynajmowanego pokoju/pokoi oraz udostępnionych pomieszczeń i zobowiązuje się po ustaniu stosunku najmu zwrócić pokój/pokoje oraz udostępnione pomieszczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

7. Parkowanie jest dozwolone w wyznaczonych do tego miejscach – poruszanie się jakimikolwiek pojazdami po terenie nieruchomości Kompleksu Dwór Gogolewo poza drogą dojazdową do budynku jest surowo zabronione.

8. Wynajmującemu służy prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za najem w przypadku, gdy Najemca:

  • dokona zmian w przedmiocie najmu,
  • nie przestrzega zasad określonych w niniejszym regulaminie,
  • użytkuje przedmiot najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • rażąco narusza porządek na terenie nieruchomości Dwór Gogolewo,
  • podnajmuje lub w inny sposób udostępnia osobom trzecim przedmiot najmu do korzystania bez pisemnej zgody Wynajmującego.

9. Po zakończeniu pobytu Wynajmujący lub osoba przez niego wyznaczona zweryfikuje stan, przez zdaniem kluczy, wynajmowanego/ych pokoju/pokoi oraz udostępnionych pomieszczeń. Klucz/e do wynajmowanego pokoju/pokoi w Dworze Gogolewo należy wydać Wynajmującemu.

§4

1. Wynajmujący w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Najemcy z notą o wpłacenie kaucji w wysokości 1 000,00 (słownie tysiąc) złotych, która jest zwracana w dniu wyjazdu Najemcy.

2. Z kaucji mogą być potrącane m.in. koszty ewentualnych uszkodzeń substancji i wyposażenia Dworu Gogolewo, przedmiotów znajdujących się na terenie nieruchomości Dwór Gogolewo.

3. Jeżeli w wyniku nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu (z szczególnym uwzględnieniem zapisów § 3) nastąpią jakiekolwiek straty po stronie Wynajmującego przewyższające wpłaconą kaucję, ma on prawo dochodzić odszkodowania od Najemcy pokrywającego powstałe straty czy zniszczenia w pełnej wysokości.

§5

1. Sprzątanie końcowe wynajmowanego pokoju w Kompleksie Dwór Gogolewo jest wliczone w cenę. Najemca zobowiązany jest jednak do pozostawienia po sobie umytych używanych wcześniej naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci do kubła znajdującego się w oznaczonym miejscu przy wjeździe na teren nieruchomości Dworu Gogolewo. Powyżej określone czynności te nie wchodzą w zakres sprzątania końcowego.

3. Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, WIFI są wliczone w cenę najmu.

4. Najemca nie ponosi dodatkowych opłat za parking.

5. Zmiany ręczników i pościeli w trakcie pobytu są dodatkowo płatne (cena jest określona na stronie internetowej Kompleksu Dwór Gogolewo) i udostępniane za uprzednim zawiadomieniem Wynajmującego przez Najemcę.

6. Za cenne rzeczy pozostawione w Dworze Gogolewo odpowiada wyłącznie Najemca.

§6

1. Wszystkich Najemców pokoi w Kompleksie Dwór Gogolewo obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym respektowanie ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do 7.00).

2. Najemcy udostępniany jest jeden komplet kluczy – do zarezerwowanego pokoju, do głównego wejścia do budynku, oraz do furtki i bramy wjazdowej.

3. W przypadku zagubienia kluczy lub ich nieprzekazania Wynajmującemu, Najemca będzie zobligowany do zapłaty kwoty w wysokości 100,00 złotych.

§7

1. Wszystkie dane Wynajmujących będą wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia rezerwacji pokoju w Kompleksie Dwór Gogolewo i nie będą udostępniane osobom trzecim. Bardziej szczegółowa informacja w zakresie ochrony i przetwarzanie danych osobowych (RODO) dostępna jest na stronie internetowej Kompleksu Dwór Gogolewo.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć z rozbieżności w interpretacji lub naruszeniu zasad określonych w niniejszym regulaminie Strony, będą w pierwszej kolejności rozpatrywać polubownie.

3. W przypadku, gdyby nie doszło do porozumienia, ewentualne spory powstałe na tle stosowania lub wykonywania niniejszego regulaminu, rozbieżności w jego interpretacji lub naruszeniu zasad w nim określonych, rozstrzygać będzie sąd właściwy w Poznaniu.

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i przedmioty przebywające w dworze, na terenie całej nieruchomości w całym okresie najmu na podstawie niniejszego regulaminu.